Lepsze przystosowanie hali napraw do obsługi pojazdów CNG

27/04/2020

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o. o. w Tarnowie, informuje, że zakończył się pierwszy etap realizacji projektu unijnego pt. Zakup niskoemisyjnych autobusów CNG wraz z dostosowaniem zaplecza technicznego, integracja różnych środków transportu i poprawa jakości obsługi podróżnych, budowa i modernizacja telematycznych systemów zarządzania ruchem w celu usprawnienia poruszania się pojazdów komunikacji miejskiej, dotyczący przebudowy oraz dostosowania budynku Hali Napraw Bieżących do napraw autobusów napędzanych gazem ziemnym CNG.

Projekt inwestycji zakładał modernizację instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepła dla Hali Napraw Bieżących celem lepszego przystosowania pomieszczenia hali do obsługi pojazdów napędzanych gazem CNG. Nowa wentylacja z rekuperacją energii nie tylko poprawi jakość pracy na warsztacie ale również znacznie zmniejszy koszty ogrzewania bydynku hali napraw.

Aby zostały spełnione wymagane parametry powietrza oraz wymogi bezpieczeństwa, zastosowano odpowiednie rozwiązania techniczne na poziomie podstawowym oraz awaryjnym. Wentylacja mechaniczna podstawowa w okresie letnim ma za zadanie usunąć nadmiar zysków ciepła pochodzących od ludzi, oświetlenia, urządzeń elektrycznych, systemów chłodzenia silników autobusów i rozgrzanych elementów autobusów. Natomiast okresie zimowym zapewni nawiew powietrza świeżego, podgrzanego w systemie centrali grzewczo-wentylacyjnej.

System wentylacji awaryjnej pracuje niezależnie od wentylacji podstawowej a jego załączenie odbywa się automatycznie poprzez system detekcji metanu i tlenku węgla oraz ręcznie.

Dla kontroli stanu bezpieczeństwa w zakresie wystąpienia w Hali Napraw Bieżących wycieków gazu z instalacji autobusów zasilanych gazem CNG, przewidziano system detekcji do ciągłej kontroli stężenia gazów. Ponadto zastosowano detektory do kontroli stężenia tlenku węgla (CO). Centrala detekcji gazów umożliwia między innymi: kontrolę wraz z sygnalizacją wycieku gazów palnych (CNG, LPG) oraz niebezpiecznych stężeń tlenku węgla, wykrywanie i sygnalizowanie przekroczenia trzech progów alarmowych stężenia gazów, automatyczne zamykanie zaworu odcinającego dopływ gazu, przekazanie informacji do systemów sygnalizacji pożarowej w obiekcie.

Dla zabezpieczenia przed elektrycznością statyczną zostały wykonane posadzki elektrostatyczne w systemie płytowym przylegające do kanałów naprawczych oraz wewnątrz kanałów. W strefach zagrożenia wybuchem wymieniono instalację elektryczną wraz z oprawami oświetleniowymi spełniającymi wymagania niezbędne do obsługi autobusów gazowych.

Inwestycja przebudowy Hali Napraw Bieżących rozpoczęła się w październiku 2019 roku a zakończyła pod koniec marca 2020 roku, jej koszt wyniósł prawie 420 tysięcy złotych, z czego 85% stanowiła dotacja unijna.

Realizowany projekt zakłada ponadto zakup pięciu nowych autobusów napędzanych gazem ziemnym CNG, których dostawa przewidziana jest na czerwiec 2020 r. Przypomnijmy, że Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne otrzymało dofinansowanie w kwocie 6 944 925 zł, natomiast  całkowita wartość  projektu wynosi  8 170 500 zł.