Deklaracja Dostępności

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. w Tarnowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej przedsiąbiorstwa zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej mpk.tarnow.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2015-04-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-06-16

Status pod względem zgodności z ustawą

Oświadczenie sporządzono dnia 2022.03.31.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Wymagania, które nie zostały spełnione:

 • serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word lub są skanami dokumentów,

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • możliwość powiększenia kursora na stronie.

Strona jest w trakcie modernizacji by spełnić wymogi ustawy – przewidywany czas realizacji kwiecień 2022r.

Skróty klawiaturowe

Na stronach MPK Tarnów - mpk.tarnow.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Patrycja Żurek, email: marketing@mpk.tarnow.pl, telefon: 14 630 06 20 wew. 118. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spóła z o. o. w Tarnowie, ul. Okrężna 9, 33-100 Tarnów.

 1. W bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajduje się przystanek autobusowy.
 2. Do budynku prowadzą 2 wejścia, jedno od ul. Okrężnej 9, drugie znajduje się z tyłu budynku. Do obu wejść prowadzą schody. Dla gości przeznaczone jest wejście pierwsze, w którym znajduje się portiernia.
 3. Wchodząc do budynku osoba z niepełnosprawnością ma możliwość skontaktowania się przez pracownika portiernii z pracownikiem MPK w celu załatwienia spraw.
 4. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. W budynku nie ma toalet dla osób z niepełnosprawnością.
 6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 7. W budynku nie ma windy.
 8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Po wejściu do budynku można poczekać na przyjście odpowiedniego pracownika firmy.

Po prawej stronie przy schodach jest ławka oraz stół (poczekalnia). W poczekalni jest monitoring.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Na stronie internetowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego znajduje się informacja o zakresie działalności przedsiębiorstwa w tekście łatwym do czytania i zrozumienia (ETR).