Status spółki 

 

Repertorium: A 868/93

AKT ZAŁOŻYCIELSKI

SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 § 1

Stawiający w imieniu Gminy Miasta Tarnowa zwanej dalej Wspólnikiem oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej Spółką.

 

I. Postanowienia ogólne:

 § 2

Firma Spółki brzmi: ,,Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Spółka może posługiwać się skróconą nazwą ,,MPK Spółka z o.o.” i może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

 § 3

Siedzibą Spółki jest miasto Tarnów.

 § 4

 1. Założycielem Spółki jest Gmina Miasta Tarnowa.
 2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

 § 5

Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych i innych obowiązujących Spółkę przepisów prawa.

 § 6

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

 

II. Przedmiot działalności Spółki.

 § 7

Przedmiotem działalności Spółki jest:

 1. Transport pasażerski miejskiej (PDK 49.31.Z),
 2. Transport pasażerski międzymiastowy drogowy (PDK 49.39.Z.),
 3. Transport drogowy towarów (PDK 49.41.Z.),
 4. Badania i analizy techniczne (PDK 71.20.B.),
 5. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych (PDK 45.20.Z.),
 6. Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (PDK 45.31.Z.),
 7. Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (PDK 45.32.Z.),
 8. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli  (PDK 45.32.Z.),
 9. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PDK 52.21.Z.),
 10. Działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna (PDK 86.90.E),
 11. Działalność szkół nauki jazdy (PDK.85.53.Z.),
 12. Działalność związana z organizacją targów i wystaw (PDK 82.30.Z.),
 13. Reklama (PDK 73.12.D.),
 14. Wynajem nieruchomości na własny rachunek (PDK 68.20.Z.),
 15. Sprzedaż detaliczna paliw (PDK 47.30.Z.),
 16. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PDK 47.11.Z.),
 17. Pozostała sprzedaż detaliczna  prowadzona  w  niewyspecjalizowanych sklepach (PDK 47.19.Z.).

 

III.         Kapitał Spółki.

 § 8

 1. Kapitał zakładowy wynosi  7.778.000,00 zł  (słownie: siedem milionów siedemset siedemdziesiąt osiem złotych) i  dzieli się na  15.556  (słownie: piętnaście  tysięcy  pięćset pięćdziesiąt sześć) równych i niepodzielnych udziałów po 500.00 (pięćset ) złotych każdy.
 1. Wszystkie udziały w kapitale  zakładowym  Spółki  zostają  objęte przez Gminę Miasta Tarnowa i pokryte w całości wkładami:
 • Pieniężnymi w kwocie 430.000,- )słownie: czterysta trzydzieści tysięcy złotych) co stanowi 860 (osiemset sześćdziesiąt) udziałów po 500 (pięćset) złotych każdy,
 • Wkładami niepieniężnymi w kwocie 11.085.500,00 (jedenaście milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych) co stanowi 22.171 (dwadzieścia dwa tysiące sto siedemdziesiąt jeden) udziałów po 500 (pięćset) złotych każdy.

Aporty stanowią:

 • Nieruchomości objętych księgami wieczystymi prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Tarnowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych wymienionymi niżej, położonych w Tarnowie:
  ◊ Działka nr 51/2 obręb 221 i działka nr 51/4 obręb 221 o ogólnej powierzchni 4.868 m² KW 35.842,
      Na działce nr 51/2 znajdują się zabudowania i urządzenia; wartownia,  ogrodzenie, plac utwardzony, oświetlenie placu postojowego II,
      sieć wodociągowa oraz instalacja wodna,
      Na działce nr 51/4 znajduje się ogrodzenie i plac utwardzony,
  ◊ działka nr 55/3 obręb 221 o powierzchni 16876 m² - KW 35.842 wraz z zabudowaniami i urządzeniami: budynek giełdy, plac utwardzony nr III,
     sieć hydrantowa, ogrodzenie,sieć wodociągowa,
  ◊ działka nr 55/5 obręb 221 o powierzchni 1196 m² KW 35.842, na której znajduje się ogrodzenie,
  ◊ działka 72/12 obręb 221 o powierzchni 5547 m² - KW 35.842 wraz z zabudowaniami i urządzeniami: wiata  magazynowa I, wiata  magazynowa II, 
     wiata magazynowa III, budynek administracyjno-socjalny, plac zaplecza magazynowo socjalnego, ogrodzenie, oświetlenie placu postojowego,
     przyłącza i sieć kanalizacyjna,
  ◊ działka nr 73/7 obręb 221 o powierzchni 421 m² KW 35.842 wraz z urządzeniami: parking, droga dojazdowa, przyłącz i sieć kanalizacyjna,
  ◊ działka nr 37/3 obręb 224 o powierzchni 2299 m² KW 35842 wraz z zabudowaniami  i urządzeniami: budynek administracyjny - barak,
      wiata blaszana, budynek socjalno – administracyjny – dobudówka, ogrodzenie, droga dojazdowa i sieć kanalizacyjna o łącznej wartości
      617.763,39 zł (sześćset siedemnaście tysięcy siedemset trzy złote trzydzieści dziewięć groszy) w tym wartości gruntu 202.275,80 zł
      (dwieście dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt groszy),
  ◊ działka nr 72/11 obręb 221 o powierzchni 4318 m² KW 90.843 wraz z zabudowaniami i urządzeniami: plac postojowy, oświetlenie napowietrzne,
     budynek sanitarny, WC, II – zajezdnia, trzy informatory drogowe, przyłącz telefoniczny, sieć wodociągowa – Sępulno, barakowóz, wiata
     dla oczekujących na jazdę, sieć elektryczna budynku Sępulno,
  ◊ działka nr 54/6 obręb 192 o powierzchni 216 m² KW 90.843 wraz z zabudowaniami i urządzeniami: budynek socjalno dyspozytorski,
      przyłącz elektryczny ,,Mościce”, przyłącz wodociągowy ,,Mościce”, przyłącz kanalizacyjny ,,Mościce”, oświetlenie zewnętrzne ,,Mościce”,
  ◊ działki 39/1 i 39/2 obręb 224 KW 90.843 w wyniku scalenia i podziału uzyskały numerację 39/5 i 39/6 obręb 224 KW 90.843,
  ◊ działka nr 39/6 o pow. 3458 m² została sprzedana – Akt Notarialny Repertorium A Numer 1359/2003 z dnia 27.02.2003 r.
  ◊ działka nr 39/5 obręb 224 KW 90.843 o pow. 22330 m² wraz z urządzeniami: sieć elektryczna, zewnętrzna sieć wodociągowa,
     kanalizacja technologiczna, zewnętrzna sieć    kanalizacyjna, drogi i placu, ogrodzenie, ogrodzenie, umocnienie brzegu potoku Wątok,
     ogrodzenie składu opału, budynek kotłowni, komin wolnostojący kotłowni, hala napraw poszerzonych, hala obsług technicznych,
     budynek socjalno – biurowy, hala napraw bieżących, budynek administracyjny, budynek stacji paliw, sześć zbiorników paliw,
     zbiornik aluminiowy, zbiornik na płyny, zespół garaży, wiata magazynowa, wiata magazynowa, budynek kompresowni, osadnik
     błota i tłuszczu,   stanowisko spawalnicze, informator drogowy, sieć zewnętrzna CO, garaż samochodowy,
  ◊ działka nr 134/2 obręb 221 o powierzchni 402 m² - KW 35.842,
  ◊ działka nr 134/4 obręb 221 o powierzchni 228 m² - KW 35.842,
  ◊ działka nr 134/6 obręb o powierzchni 300 m² - KW 35.842,

              o wartości łącznej gruntu 15.000,00zł (piętnaście tysięcy złotych).

Aport w postaci gruntów, zabudowań, urządzeń wynosi łącznie 2.199.356,97 zł (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy) oraz rzeczy ruchomych szczegółowo opisanych w kartach inwentaryzacyjnych nr 186 i 187, stanowiących integralną część decyzji Wojewody Tarnowskiego z dnia 08 listopada 1993 r. G. III 7228/29/93 o wartości 11.232.143,03 zł (jedenaście milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące sto czterdzieści trzy złote trzy grosze),

 • własność powyższych nieruchomości i ruchomości nabyła Gmina Miasta Tarnowa na podstawie powołanej wyżej decyzji Wojewody Tarnowskiego.
 1. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
 2. Wspólnikom przysługuje pierwszeństwo objęcia  podwyższonego  kapitału proporcjonalnie do posiadanych udziałów. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony do  kwoty:  50.000.000,00  (pięćset milionów) złotych w terminie do dnia 31 grudnia 2015 roku na mocy uchwał Zgromadzenia Wspólników, które określać  będą sposób objęcia i pokrycia udziałów  podwyższonym kapitale zakładowym.
 • Uchwałą nr 12/2009 nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Tarnowie z dnia
  2 czerwca 2009 roku dokonano podwyższenia kapitału Zakładowego Spółki z §1 Uchwały kapitał zakładowy Spółki podwyższono o kwotę 635.000zł
  (słownie: sześćset trzydzieści pięć tysięcy złotych), to jest do wysokości 7.778.000 zł (słownie: siedem milionów siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych).
  Po podwyższeniu kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 15.556 (słownie: piętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) udziałów, po 500 zł każdy.

Zgodnie z §2 Uchwały wszystkie udziały powstałe w wyniku podwyższenia kapitału tj. 270 (słownie: dwieście siedemdziesiąt) obejmuje Gmina Miasta Tarnowa pokrywając je:

 1. Aportem rzeczowym w postaci prawa własności następujących środków

     trwałych:

-  autobusem miejskim niskowejściowym marki Jelcz, model pojazdu M 1011  14,5t,wersja Salus, Nr rejestracyjny KT 33800,
rok produkcji 2004, o wartości rynkowej brutto 216.100zł (słownie: dwieście szesnaście tysięcy sto złotych)

-  autobusem miejskim niskowejściowym marki Jelcz, model pojazdu M 1011  14,5t, Werska Salus, o wartości rynkowej brutto 218.600 zł
(słownie: dwieście osiemnaście tysięcy sześćset złotych)

 1. Gotówką w kwocie 200.300 zł (słownie: dwieście tysięcy trzysta złotych)
 • Podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane Postanowieniem Sądu z dnia 16.09.2009r sygnatura sprawy
  KR.XII NS- REJ. KRS/010248/09/728
 1. Zbycie udziału  lub  jego  zastawienie  wymaga  uchwały   Zgromadzenia Wspólników  podjętej  zwykłą  większością  głosów  w  formie pisemnej
  z podpisami notarialnie poświadczonymi.
 1. O takim zamiarze Wspólnik obowiązany jest powiadomić Zarząd Spółki co najmniej na 1 (jeden) miesiąc przed planowanym zbyciem lub zestawieniem.
 1. Wspólnicy mają  pierwszeństwo  do nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia.
 1. Wspólnicy mają prawo do udziału w czystym zysku Spółki przeznaczonym do podziału w częściach odpowiadających Posiadanym udziałom.
 1. W razie śmierci Wspólnika  udziały przechodzą na jego spadkobierców, z tym, że nie mogą być przez nich podzielone.
 1. Współwłaściciele udziału lub udziałów wykonują swoje prawa w Spółce przez wspólnego przedstawiciela. 
 1. Udziały mogą być umorzone.

 

IV. Organy Spółki.

§ 9

 

Organami Spółki są:

 1. Zarząd Spółki
 2. Rada Nadzorcza
 3. Zgromadzenie Wspólników

 

A. Zarząd Spółki

§ 10

 

 1. Zarząd Spółki liczy od jednego do trzech osób, w tym Prezes, Wiceprezes Zarządu.
 1. Członków Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołanie Członków Zarządu następuje na wspólną 3 letnią kadencję,
  a mandaty Członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni
  pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji.

§ 11

 

 1. Do Zarządu należą wszystkie sprawy, których Kodeks Spółek Handlowych lub akt niniejszy nie zastrzega dla innych organów.
 1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem, reprezentuje Spółkę na zewnątrz, a także ma prawo do zaciągania zobowiązań
  w imieniu Spółki, do granic określonej przez Radę Nadzorczą.
 1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, albo też jednego członka
  Zarządu wraz z Prokurentem, albo też dwóch Prokurentów.
 1. Zarząd ustala wysokość i zasady wynagradzania pracowników Spółki.

 

§ 12

 

 1. Podział obowiązków między członków Zarządu Spółki oraz sprawy wymagające uchwał Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd
  i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów obecnych. W przypadku, gdy wynik głosowania jest równy decyduje głos Prezesa Zarządu.

 

B. Rada Nadzorcza.

 

§ 13

 

 1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków, powołanych przez Zgromadzenie Wspólników.
 1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata i jest kadencją wspólną Rady.

 

§ 14

 

 1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady.
 1. Posiedzenie Rady Nadzorczej  zwołuje  Przewodniczący  z  własnej inicjatywy, a także na pisemny wniosek co najmniej ½ członków Rady lub na wniosek Zarządu.
  W tych ostatnich przypadkach posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.
 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo powołanej rady i przewodniczy do chwili wyboru Przewodniczącego.

 2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych, przy obecności co najmniej ½ członków Rady, przy czym dla ważności uchwał wymaganej jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków,
 1. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin przyjęty przez Radę zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.

 

 

 § 15

 

 1. Rada Nadzorcza  sprawuje   stały   nadzór   nad   działalnością   Spółki   we  wszystkich dziedzinach jej działalności.
 1. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego aktu, do szczególnych Uprawnień Rady Nadzorczej należy:
 1. ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki zarówno co  do  zgodności  z  księgami  i  dokumentami  jak  ze  stanem  faktycznym,
 2. ocena sprawozdań  i  wniosków  Zarządu  co  do  podziału  zysków lub pokrycia strat,
 3. składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdań, przeprowadzonych kontroli oraz swej działalności,
 4. przedstawienie Zgromadzeniu Wspólników wniosku o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków,
 5. nawiązywanie stosunku pracy z członkami Zarządu lub innych stosunków prawnych dotyczących pełnienia funkcji członka Zarządu, ustalenie wysokości ich wynagrodzenia
  oraz  nagrody  rocznej o ile przepisy szczególnie nie stanowią inaczej,
 6. rozpatrywanie sporów między wspólnikami, związanych z wykonaniem umowy Spółki oraz sporów między Zarządem, a Wspólnikami,
 7. zatwierdzenie na wniosek Zarządu struktury organizacyjnej i regulaminu organizacyjnego Spółki,
 8. wybór podmiotu uprawnionego  do  badania  sprawozdania  finansowego  Spółki,
 9. opiniowanie wniosków Zarządu Spółki przedkładanych pod obrady Zgromadzenia Wspólników.
 1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swoje czynności tylko osobiście, a za ich pełnienie otrzymują wynagrodzenie w wysokości określonej przez Zgromadzenie Wspólników.

 

C. Zgromadzenie Wspólników.

 

§ 16

 

 1. Zgromadzenia Wspólników mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
 3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na żądanie Rady Nadzorczej lub wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 część kapitału.
 4. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników jeżeli:
  a) Zarząd nie zwołał go w terminie określonym w ust. 2,
  b) Zarząd nie zwołał Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od złożenia na piśmie żądania, o którym mowa w ust. 3.

 

§17

  

Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki.

 

§ 18

1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

 1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 2. podjęcie uchwały o podziale zysków lub sposobie pokrycia strat,
 3. udzielaniu organom Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 4. zmiany aktu założycielskiego Spółki,
 5. decydowanie o przystąpieniu do innej spółki, fundacji, organizacji gospodarczej lub organizacji społecznej oraz o wystąpieniu z niej,
 6. zbycie lub nabycie nieruchomości,
 7. zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
 8. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
 9. połączenie lub rozwiązanie Spółki oraz utworzenie nowej Spółki jednoosobowej,
 10. zatwierdzanie na zaopiniowany przez Radę Nadzorczą wniosek Zarządu, rocznych i wieloletnich planów Spółki,
 11. rozpatrzenie i rozstrzygnięcie innych spraw, zastrzeżonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników do wyłącznej właściwości Zgromadzenia Wspólników.

2. Zgromadzenie Wspólników może także rozpatrywać inne sprawy wniesione przez Zarząd i Radę Nadzorczą.

 

§ 19

 

Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, przy czym na każdy udział przypada jeden głos. 
Głosowanie przez pełnomocników jest dopuszczalne.

 

 

V. Gospodarka Spółki.

 

 

 1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
 2. Zarząd Spółki w ciągu trzech miesięcy od chwili zakończenia roku obrotowego Sporządza sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok ubiegły.
 3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej oraz udostępnia wspólnikom.
 4. Spółka może tworzyć fundusze celowe: rezerwowy, zapasowy, rozwoju, socjalny, nagród dla pracowników Spółki oraz inne fundusze.

 

 

VI. Postanowienia końcowe

 

§ 21

 

Niniejszy akt stanowi jednocześnie protokół Zgromadzenia Wspólników, na którym dokonano wyboru członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

 

 1. W skład pierwszego Zarządu powołani zostają:
 • Pan Zbigniew Żmuda -              Prezes Zarządu  -  Dyrektor Spółki
 • Pan Stanisław Wzorek -            Wiceprezes Zarządu – Wicedyrektor Spółki
 • Pani Alicja Trzaskalska -            Członek Zarządu

 

 

 1. W skład pierwszej Rady Nadzorczej powołani zostają:
 • Pan Kazimierz CURYŁO
 • Pani Maria DYCHTOŃ
 • Pan Jerzy HEBDA
 • Pan Marek WITEK
 • Pani Anna MARNIK
 • Pan Zdzisław MUSIAŁ

 

 § 22

 

Koszty tego aktu ponosi Gmina Miasta Tarnowa

 

§ 23

 

Odpisy tego aktu należy wydawać Gminie Miasta Tarnowa i Spółce w dowolnej ilości.

 

 § 24

 

Pobrano tytułem wynagrodzenia za ten akt po myśli §  § 2,6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 roku w sprawie taksy notarialnej ( Dz. U. Nr 33, poz. 146) kwotę: 5.000,- (pięć tysięcy) zł.

Opłaty skarbowej nie pobrano na zasadzie § 62. 1.3 rozp. Min. Fin. Z dnia 26 czerwca 1992 r. ze zm. w sprawie tej opłaty (Dz. U. Nr 53, poz. 253 i z 1993 r. Nr 56, poz. 261).

 

 

 

 

Akt ten został przeczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale podpisy stawiających.

 

 

Zmiana kapitału zakładowego Spółki została dokonana Aktami notarialnymi:

 • Repertorium A numer : 1633/93 z dnia 14 lipca 1994 r.
 • Repertorium A numer : 3825/1995 z dnia 19 grudnia 1995 r.
 • Repertorium A numer : 1393/1996 z dnia 5 czerwca 1996 r.
 • Repertorium A numer : 1723/1997 z dnia 10 czerwca 1997 r. 
 • Repertorium A numer : 947/1998 z dnia 27 lutego 1998 r.
 • Repertorium A numer : 1922/1998 z dnia 26 maja 1998 r. 
 • Repertorium A numer : 3812/1998 z dnia 27 października 1998 r. 
 • Repertorium A numer : 4518/1998 z dnia 22 grudnia 1998 r. 
 • Repertorium A numer : 1424/1999 z dnia 28 maja 1999 r. 
 • Repertorium A numer : 1382/2000 z dnia 30 maja 2000 r. 
 • Repertorium A numer : 4062/2001 z dnia 30 września 2001 r. 
 • Repertorium A numer : 1175/2002 z dnia 21 maja 2002 r. 
 • Repertorium A numer : 1085/2003 z dnia 29 maja 2003 r. 
 • Repertorium A numer : 2003/2004 z dnia 03 czerwca 2004 r. 
 • Repertorium A numer : 1291/2005 z dnia 08 czerwca 2005 r.
 • Repertorium A numer : 1603/2006 z dnia 05 czerwca 2006 r. 
 • Repertorium A numer : 1912/2007 z dnia 19 czerwca 2007 r. 

Zmiana kapitału zakładowego Spółki została dokonana Uchwałą:

-   Uchwała nr 12/2009 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 02.06.2009 roku

 

Aporty w postaci nieruchomości zostały przeniesione na Spółkę Aktami Notarialnymi – umowy przeniesienia własności:

 • Repertorium A numer : 1699/1998 z dnia 21 kwietnia 1998 r.
 • Repertorium A numer : 3011/1998 z dnia 10 lipca 1998 r. 
 • Repertorium A numer : 3019/1998 z dnia 10 lipca 1998 r. 
 • Repertorium A numer : 3812/1998 z dnia 27 października 1998 r. 
 • Repertorium A numer : 3816/1998 z dnia 27 października 1998 r. 

 

Zmiana umowy Spółki:

 • Repertorium A numer : 531/1995 z dnia 28 lutego 1995 r. 
 • Repertorium A numer : 3825/1995 z dnia 19 grudnia 1995r.
 • Repertorium A numer : 1886/1998 z dnia 12 maja 1998 r. 
 • Repertorium A numer : 4062/2001 z dnia 25 września 2001 r. 
 • Repertorium A numer :  631/2003 z dnia 16 kwietnia 2003 r.
 • Repertorium A numer : 1085/2003 z dnia 29 maja 2003 r. 
 • Repertorium A numer : 2003/2004 z dnia 03 czerwca 2004 r. 
 • Repertorium A numer : 2893/04 z dnia 26 listopada 2004 r.
 • Repertorium A numer : 1291/2005 z dnia 08 czerwca 2005 r. 
 • Repertorium A numer : 1603/2006 z dnia 05 czerwca 2006 r. 
 • Repertorium A numer : 1912/2007 z dnia 19 czerwca 2007 r. 
 • Repertorium A numer : 2543/2007 z dnia 12 września 2007 r.
 • Repertorium A numer : 1866/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r. 
 • Repertorium A numer : 5392/2009 z dnia 10 listopada 2009 r.