Kto nie musi płacić za bilet?

Osoby uprawnione do bezpłatnych przejazdów na wszystkich liniach

 

 • POSŁOWIE I SENATOROWIE
 • INWALIDZI WOJENNI, WOJSKOWI I OSOBY ZRÓWNANE Z NIMI W UPRAWNIENIACH
 • PRZEWODNICY TOWARZYSZĄCY INWALIDOM WOJENNYM (WOJSKOWYM) zaliczonym do I grupy inwalidzkiej lub całkowicie niezdolnym do pracy i jednocześnie niezdolnym do samodzielnej egzystencji
 • OSOBY POWOŁANE DO CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny
 • DZIECI W WIEKU DO LAT 4
 • OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁY 70 ROK ŻYCIA
 • CYWILNE NIEWIDOME OFIARY DZIAŁAŃ WOJENNYCH
 • HONOROWI OBYWATELE MIASTA TARNOWA
 • ZASŁUŻENI HONOROWI DAWCY KRWI po oddaniu co najmniej 15 litrów krwi lub odpowiadającej tej objętości ilości innych jej składników (w przypadku kobiet) albo co najmniej 18 litrów krwi lub odpowiadającej tej objętości ilość innych jej składników (w przypadku mężczyzn).
 • OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE POSIADAJĄCE ORZECZENIE O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI lub całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji lub niezdolność do samodzielnej egzystencji (dawna I grupa inwalidzka) wraz z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe
 • NIEWIDOMI LUB NIEDOWIDZĄCY posiadający orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (dawna II grupa inwalidzka) z wpisem symbolu przyczyny niepełnosprawności 04-O
 • OSOBY DOKONUJĄCE KONTROLI BILETÓW LUB KONTROLI FUNKCJONOWANIA SYSTEMU KOMUNIKACYJNEGO
 • DZIECI I MŁODZIEŻ DOTKNIĘTE INWALIDZTWEM LUB NIEPEŁNOSPRAWNE do czasu ukończenia 18 roku życia
 • JEDNO Z RODZICÓW LUB PEŁNOLETNI OPIEKUN DZIECI I MŁODZIEŻY DOTKNIĘTEJ INWALIDZTWEM LUB NIEPEŁNOSPRAWNEJ towarzyszący dziecku w podróży.
 • JEDNO Z RODZICÓW LUB PEŁNOLETNI OPIEKUN DZIECI I MŁODZIEŻY DOTKNIĘTEJ INWALIDZTWEM LUB NIEPEŁNOSPRAWNEJ podróżujący z miejsca zamieszkania lub pobytu do przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego spełnienie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego i z powrotem, na linii (liniach) określonych w legitymacji.
 • PRACOWNICY MPK SP. Z O.O. W TARNOWIE
 • DZIECI PRACOWNIKÓW MPK SP. Z O.O. W TARNOWIE w okresie od ukończenia 4 roku życia do czasu ukończenia nauki w szkole lub do ukończenia studiów, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia.
 • DZIECI ZMARŁYCH PRACOWNIKÓW MPK SP. Z O.O. W TARNOWIE w okresie od ukończenia 4 roku życia do czasu ukończenia nauki w szkole lub do ukończenia studiów, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia.
 • EMERYCI, OSOBY POBIERAJĄCE ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE ORAZ RENCIŚCI pobierający rentę z tytułu niezdolności do pracy, którzy bezpośrednio przed przejściem na emeryturę, świadczenie przedemerytalne lub rentę przepracowali w MPK Sp. z o.o. w Tarnowie co najmniej 10 lat
 • FUNKCJONARIUSZE POLICJI podczas wykonywania obowiązków służbowych
 • UMUNDUROWANI FUNKCJONARIUSZE STRAŻY MIEJSKIEJ W TARNOWIE
 • HONOROWI DAWCY KRWI przez okres 30 dni od daty każdorazowego oddania krwi udokumentowanego przez punkt krwiodawstwa na terenie miasta Tarnowa
 • WŁAŚCICIELE LUB WSPÓŁWŁAŚCICIELE SAMOCHODU OSOBOWEGO korzystający z komunikacji miejskiej w dniu obchodów Europejskiego Dnia Bez Samochodu, tj. 22 września
 • DZIECI W WIEKU POWYŻEJ 4 LAT DO ROZPOCZĘCIA NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ będące mieszkańcami Gminy Miasta Tarnowa lub gmin, z którymi Gmina Miasta Tarnowa zawarła porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego
  transportu zbiorowego
 • DZIECI UCZĘSZCZAJĄCE DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY MIASTA TARNOWA
 • OSOBY KTÓRYM PRZYSŁUGUJE SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY LUB ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE przyznane przez Prezydenta Miasta Tarnowa na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114) ALBO ZASIŁEK DLA OPIEKUNA przyznany na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567), w okresie ważności decyzji przyznającej świadczenie
 • WOLONTARIUSZE WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY w dniu finału WOŚP
 • UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, PONADPODSTAWOWYCH, STUDENCI STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH DO UKOŃCZENIA 26 ROKU ŻYCIA W DNIU DZIECKA, tj. 1 CZERWCA
 • OSOBY KORZYSTAJĄCE Z KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W DNIU WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH, tj. 1 LISTOPADA.

Osoby uprawnione do bezpłatnych przejazdów na jednej wybranej przez siebie linii

 

 • MAŁŻONKOWIE PRACOWNIKÓW MPK SP. Z O.O. W TARNOWIE

Osoby uprawnione do przejazdów na podstawie biletów ulgowych

 

 • KOMBATANCI
 • INNE OSOBY UPRAWNIONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O KOMBATANTACH w tym:
  • osoby prowadzące działalność równorzędną z działalnością kombatancką,
  • osoby, które podlegały represjom wojennym i okresu powojennego,
  • osoby, które jako dzieci zostały odebrane rodzicom w celu poddania eksterminacji lub w celu przymusowego wynarodowienia
 • STUDENCI PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH
 • WETERANI POSZKODOWANI W DZIAŁANIACH POZA GRANICAMI PAŃSTWA, POBIERAJĄCY RENTĘ INWALIDZKĄ Z TYTUŁU URAZÓW LUB CHORÓB POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W DZIAŁANIACH POZA GRANICAMI PAŃSTWA
 • UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NIE DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY MIASTA TARNOWA
 • DZIECI W WIEKU POWYŻEJ 4 LAT do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej nie będące mieszkańcami Gminy Miasta Tarnowa lub gmin, z którymi Gmina Miasta Tarnowa zawarła porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego
 • EMERYCI
 • OSOBY POBIERAJĄCE ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE
 • OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁEK PRZEDEMERYTALNY
 • RENCIŚCI pobierający rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę socjalną lub rentę rodzinną
 • UCZNIOWIE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
 • UCZNIOWIE I STUDENCI ZAGRANICZNYCH SZKÓŁ I UCZELNI DO UKOŃCZENIA 26 ROKU ŻYCIA
 • OSOBY NIESŁYSZĄCE, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu
 • OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu, posiadające Tarnowską Kartę Miejską w wersji premium

Aktualna pełna lista osób uprawnionych do bezpłatnych i ulgowych przejazdów, wraz z informacją na temat wymaganych dokumentów poświadczających uprawnienia dostepna jest na stronie internetowej Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie